วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการรำลึกบุญคุณครู ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการรำลึกบุญคุณครู ปีการศึกษา 2562
พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้จากการจัดงาน Ncc minimarathon 2019
  ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส   กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดโครงการรำลึกบุญคุณครู ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี โดยมี คณาจารย์ บุคลากร อาจารย์พิเศษ และนักสึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 600 คน
 นายยุทธนา  พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  กล่าวว่า   “ครูนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่สั่งสอนอบรมให้ลูกศิษย์ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางในการประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งโครงการรำลึกบุญคุณครูปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารำลึกบุญคุณครูและเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสทั้ง 3 หหน่วยจัดที่ผลการเรียนดี มีจิตอาสา และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 69 ทุน โดยเป็นเงินที่ได้จากจัดกิจกรรม NCC Minimarathon วิ่งต้านภัยยาเสพติด 2019”
ด้านนายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “โครงการรำลึกบุญคุณครู ปีการศึกษา 2562 ได้จัดออกมาเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมพิธีไหว้ครูจัดขึ้นที่ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามจัดพิธีไหว้ครูที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส   และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จากรายได้หลังหักค่าใช้จากในกิจกรรม NCC Minimarathon  วิ่งต้านภัยยาเสพติด2019 เพื่อเป็นการสร้างโอกาศทางการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป”                     

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น