อพท.บุกอีสานใต้ลุยเผยแพร่ความรู้พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

อพท.บุกอีสานใต้ลุยเผยแพร่ความรู้พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เดินหน้าเสริมสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน แก่ภาคีเครือข่ายในภาคอีสานใต้ หวังให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วยกระจายรายได้ลงชุมชน

 28 มิ.ย.62 นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นประธานกล่าวบรรยายปิดกิจกรรมเวทีเสริมสร้างความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักสูตร การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (Certificate in CBT Integrated) ซึ่ง อพท.จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทาง และเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน สามารถบูรณาการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกัน รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากการลงมือปฏิบัติจริงในการอบรม ไปใช้เป็นเครื่องมือขยายผลการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตัวเองได้ ซึ่งยังจะเป็นการช่วยให้ชุมชนท้องถิ่น ที่มีฐานทรัพยากรชุมชนที่น่าสนใจ ได้ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนโดยมีกลุ่มผู้แทนหน่วยงานสถานศึกษา ,ผู้นำชุมชน และหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 10 จังหวัดภาคตะวันออกเหนือ ประกอบด้วย จ.บุรีรัมย์, นครราชสีมา, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร และ จ.เลย กว่า 60 คน เข้าร่วมที่ห้องประชุม โรงแรมพนมรุ้งปุรี อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
นายสุเทพ  กล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) ที่ อพท.ได้จัดทำขึ้น นำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ อพท. จึงกำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (CBT Integrated) เดินสายอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและภาคีเครือข่าย ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวครอบคลุม 37 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งหลักสูตร CBT Integrated นี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะของการเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงชุมชนและองค์กรชุมชน ที่ต้องเข้าใจว่าผลลัพธ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร ทำอย่างไรให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชน การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว การคิดเชิงการตลาดที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 นายสุเทพ กล่าวอีกว่าสำหรับเป้าหมายในพื้นที่ภาคอีสาน ต้องการให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยนำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว เข้าไปพัฒนาให้ความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวให้กับชุมชน เพื่อให้การท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน และใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน
 “ในภาคอีสานนี้มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดีมากๆ อพท.เราจะทำยังไงให้คนทั้งในภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาครัฐมาคิดทำงานร่วมกัน ซึ่งนอกเหนือจาก 5 จังหวัดอีสานใต้แล้ว ยังมีบางจังหวัดในภาคอีสานตอนบนมาร่วมด้วย ซึ่งจะทำต่อไปในอนาคตมันก็จะเกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ชุมชน สนองนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ มันก็จะเกิดขึ้นได้จริงๆ”รองผู้อำนวยการ อพท.กล่าว.
//////////////////////
ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น