สตูลเปิดโครงการการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สตูล พันเอก สุระ แก้วไพโรจน์เปิดโครงการการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล รุ่นที่ 4  ของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 25621 
           พันเอก สุระ แก้วไพโรจน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ฝ่ายทหารเป็นประธานเปิดโครงการการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล รุ่นที่ 4  ของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมีสอ โสภา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูลและนายอำเภอควนโดน, ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ,ประธานปราชญ์อำเภอควนโดน,เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมในครั้งนี้
          พันเอก สุระ แก้วไพโรจน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ฝ่ายทหารกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กระผมยินดีกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่จะร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน และแนวพระราชดำริ ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต นำไปพัฒนาอาชีพ และเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนและขยายผลต่อไป  และคาดหวังว่าหลังจากการอบรมในครั้งนี้ จะมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมด้านอาชีพที่ทำการฝึกอบรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นในชุมชนได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมไทย ให้สามารถรู้เท่าทันและพร้อมเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่างๆได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น