About

Header Ads

สตูลทวงคืนผืนป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน

 ทวงคืนผืนป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน จ.สตูล
         พ.อ.สุระ  แก้วไพโรจน์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท) มอบหมายให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์  หนูฉ้ง  หน.ชรต.กอ.รมน.จังหวัด ส.ต. พร้อมด้วย น.ท.ธนะพงษ์  สุดรักษ์  ผบ.นป.สอ.รฝ.452 , ร.ท.โอวิทยา เกลี้ยงจิตร  รอง  ผบ.นป.สอ.รฝ.452 และเจ้าหน้าที่ กกล.รส.จว.สตูล และ ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4 บูรณาการกำลังร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10, สถานีพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งที่ 34-37 และ 41,นป.สอ.รฝ.452,สภ.ละงู,กก.6 ปทส.,ตชด.436,จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า สต.ที่ 2 (ทุ่งหว้า) และ ผู้นำท้องถิ่น พื้นที่ ต.แหลมสน และ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล เพื่อสนธิกำลังเข้าตรวจยึด ทวงคืนผืนป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน จ.สตูล ตอนที่ 1 และเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติ ครม.เมื่อ 15 ธ.ค30 และ เมื่อ 22 ส.ค.43 ซึ่งเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ AO 3 ใน 2 ท้องที่           
บ้านปากปิง หมู่ 10 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล เนื้อที่ จำนวน 10-1-24 ไร่ โดยผู้บุกรุกทำเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และปลูกพืชผลอาสินบนคันบ่อ ,บ้านบุโบย หมู่ 3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล เนื้อที่ จำนวน 9-2-32 ไร่ โดยผู้บุกรุกทำเป็นบ่อเสี้ยวสัตว์แบ่งออกเป็น 3 บ่อ และปลูกพืชผลอาสินบนคันบ่อเจ้าหน้าที่โดยการแจ้งฐานความผิด กับบุคคลที่เกี่ยวข้อ ฐานยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ฯ ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 และมาตรา 31 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 มาตรา 26/4, 26/5 และมาตรา 31ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือฯ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 54,55 และมาตรา 72 ตรี ฐานเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย  หรือทำให้เสื่อมสภาพฯ เป็นความผิดตาม มาตรา 9 และมาตรา 108 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐฯ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  มาตรา  97
         จึงได้มอบเรื่องให้ นายจรงค์  คงระวะ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 (ละงู สตูล) รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ละงู  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล-รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น