กระบี่จัดงานวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562เฉลิมพระเกียรติ

กระบี่จัดงานวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน

     7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นาย ประเสริฐ คีรีพิทักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562 ณ.หอประชุมโรงเรียนเมืองกระบี่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  โดยมีนายสุทยุต  พูลสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน มีข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ครูนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษา  หน่วยงานของรัฐและเอกชน  บุคลากรของกระบวนการสหกรณ์เข้าร่วมกว่า 200 คน 
   ประเสริฐ คีรีพิทักษ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นการสร้างกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนได้แพร่หลายภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 หมวด ได้แก่หมวดความรู้ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน นิทรรศการการจัดเรียนรู้การทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมเกมการแข่งขันตอบปัญหาสหกรณ์ การสอนอาชีพหมวดการประกวดผลงาน  ประกอบด้วยการประกวดเรียงความเรื่องสหกรณ์กับชีวิตประจำวันของฉัน การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดระบายสีผ้าบาติก

  โครงการสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากระบบสหกรณ์เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักการสหกรณ์ สามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้องค์กรและชุมชน เพราะสมาชิกทุกคนต้องร่วมกันคิดร่วมกันผลิตสินค้าร่วมกันขายเป็นการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกัน และกันเมื่อเกิดปัญหาจะต้องหาทางแก้ไขและรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อสร้างความสงบร่มเย็นเป็นสุขและความสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
  การส่งเสริมระบบสหกรณ์ในโรงเรียนมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องให้รู้จักเคารพสิทธิ์และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ที่สำคัญคือให้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง ถือว่าเป็นการช่วยเหลือตนเองได้อย่างดี ก่อนช่วยเหลือซึ่งกันและกันการส่งเสริมระบบสหกรณ์ในโรงเรียนถือเป็นอีกทางหนึ่งที่มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชนในเรื่องของหลักการสหกรณ์ที่ถูกต้องจะนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันเป็นรากฐานในการพัฒนาระบบสหกรณ์ในอนาคตเนื่องจากเด็กนักเรียนเหล่านี้กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเราเริ่มปลูกฝังความรู้ความดีงามของระบบสหกรณ์ในเด็กตั้งแต่วันนี้ รวมทั้งเด็กได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อเติบโตขึ้นเขาจะเป็นคนถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่อไปส่งผลให้ระบบสหกรณ์ไทยเกิดการพัฒนาและอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น