เริ่มขึ้นแล้ว งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

เริ่มขึ้นแล้ว งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯเป็นเจ้าภาพ เรื่อง เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019 เปิดเวทีเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

            ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานการแระชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 0562 ภายใต้เรื่อง เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019 พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ได้เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย คณาจารย์ นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 800 คน

          โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 โดยมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส่วนมหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย Universitas Islam Riau ประเทศอินโดนีเซีย Riau University – Universitas Riau ประเทศอินโดนีเซีย University Teknologi MaRa (Uitm) (perlis) ประเทศมาเลเซีย และ University Teknologi  MaRa Pahang Kampus ประเทศมาเลเซีย  

ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานด้านงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผลงานวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่นำเสนอรวมทั้งสิ้น 318 เรื่อง

นายวสันต์ พลาศัย อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยภาคใต้ตอนล่าง 4 มหาลัยฯและกลุ่มเครือข่ายต่างประเทศ มาเลเซีย 2 มหาลัยฯอินโดนีเซียอีก 2 มหาลัยฯโดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ เชิงเครียเอทีบเพื่อนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคมและยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งได้มาจากวิสาหกิจชุมชน จากกลุ่ม SME จากกลุ่มประชารัฐ จากบริษัทเอกชนที่มาจากการวิจัยของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ซึ่งการทำวิจัยเพียงด้านเดียวในยุคนี้นั้นไม่เพียงพอแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายที่กว้างพอจากมหาลัยฯจากหลายๆพื้นที่หลายๆสาขามารวมกัน ซึ่งดูจากบริบทจากมหาลัยฯใกล้เคียงทั้งในและต่างประเทศแล้ว ซึ่งเป็นมหาลัยฯทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและร่วมแก้โจท์วิจัยร่วมกันแล้วสามารถให้คำตอบในเชิงที่ดีได้ เป็นแรงผลัดดันให้นักศึกษาในพื้นที่ได้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้ด้วย ซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักวิจัยแห่งชาติเองก็ให้การสนับสนุนการทำวิจัยอย่างเต็มที่และการผลัดดันตั้งแต่ฝ่ายปฏิบัติ ฝ่ายงบประมาณ และนโยบายจึงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

“สิ่งหนึ่งที่เขามองคือความสอดคล้องของนโยบายของรัฐบาลและทิศทางของมหาลัยฯซึ่งความสอดคล้องในเรื่องราวเดียวกันที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ในที่สุด”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆกับมหาวิทยาลัยฯจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯนั้นมีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ ซึ่งทำให้เรามีโอกาสได้พัฒนางานวิจัยของเราให้ทันสมัยและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อไปอาจจะมีความร่วมมือในสาขาต่างๆด้วยเครือข่ายที่ร่วมมือกันอยู่และเชื่อมความร่วมมือในการทำวิจัยนำจุดแข็งของแต่ละอย่างมาผสมผสานกันสามารถยกระดับให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไปในอนาคต. ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น