ศาลจังหวัดกระบี่ จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ระบบดิจิทัล

ศาลจังหวัดกระบี่ จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ระบบดิจิทัล
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ศาลจังหวัดกระบี่ โดยส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ดำเนินจัดโครงการ "ศาลจังหวัดกระบี่เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ระบบดิจิทัล" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เป็นประธาน และมีนายจงจิตเพชรจันทร์กัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย สื่อมวลชน ผู้ประนีประนอมที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลทำหน้าที่เป็นคนกลาง ในการเจรจา ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร และเพิ่มการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี และเพื่อให้เข้าถึง กระบวนการ ยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง เพื่อประโยชน์ของประชาชน


การจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร และเพิ่มการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี และเพื่อให้เข้าถึง กระบวนการ ยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียใช้จ่ายน้อยลง อันเป็นประโยชน์แก่ ประชาชน มีผู้ประนีประนอมที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล จังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ในการเจรจา ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท และสื่อมวลชน จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการจำนวน 83 คน และผู้ที่ผ่านการอบรมฯได้รับวุฒิบัตร โดยเนื้อหามีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและประเภทคดีที่สามารถเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย " การบรรยายหัวข้อ " ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในยุคดิจิทัล" โดยนายจีรพงษ์ ตรงวานิชนาม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลมาปรับใช้ในการติดต่อราชการศาล" โดยมี นายสาโรช ทีฆเสนีย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ มาให้ความรู้ ทั้งนี้มีการนำคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการแจ้งความประสงค์เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยสำหรับ คู่ความที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ที่รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ และสื่อมวลชน ได้ซักถาม ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ของศาลจังหวัดกระบี่ ที่ผ่านมา และที่จะมีดำเนินการ ต่อไป เพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจ ในการนำไปใช้ ตลอดจนการเผยแพร่ในกระบวนการการดำเนินงาน ของศาลจังหวัดกระบี่ ต่อไป

ขอบคุณภาพข่าว/ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง 
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น