ผวจ.นราฯ นำจิตอาสาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำจิตอาสาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
             นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  โดยนายธรรมรงค์  คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นางพาตีเมาะ สะดียามู    รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส     นายสมหวัง  เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
        นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้หสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน
     
  ซึ่งจังหวัดได้รวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วน ระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสา ร่วมการปฏิบัติกับกำลังพลจิตอาสา ของหน่วยงานราชการต่างๆ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน   ให้เป็นไปตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมอาสาเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีกรรมต่างๆทั้งก่อนระหว่างและหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    สำหรับกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งนี้ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ด้วยความความพร้อมเพรียงของพลังจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส                              

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น