พลังงานจังหวัดกระบี่สานกิจกรรมเปิดบ้าน “พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่”ครั้งที่ 2 (คลิป)

เปิดบ้าน “พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่”ครั้งที่ 2
กระทรวงพลังงาน มีนโยบายที่มุ่งเน้น พัฒนา ให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาพลังงานได้ด้วยตนเอง โดยจัดการพลังงานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพ ด้วยการเร่งสำรวจพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมภาคการบริการ และภาคขนส่ง โดยรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   23 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเกาะไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายอุบล เวชกุล บริษัท เสียดายแดด  คณะครู-นักเรียน โรงเรียนกระบี่พิทยาคมและนายธีรพงษ์  ดวงแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเหนือคลองตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  โดยมีทั้งการสาธิตและใช้จริง เช่น บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร ก๊าซที่ได้ก็นำมาใช้ทำอาหาร รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำจากบ่อน้ำขึ้นหอถังแล้วนำไปรดผัก และการสาธิตบ้านดินประหยัดพลังงาน การทอดกล้วยฉาบด้วยเตามณฑลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนโซลาร์เซลสู่ชุมชนโดยวิทยากรจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนและจากชุมชนที่มีการใช้จริงอีกด้วย  

   ด้าน นาย ศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าอยากจะเชิญชวนนักเรียนและประชาชนที่สนใจ มาศึกษาหาความรู้งานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกระทรวงพลังงานตามนโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาพลังงานได้ด้วยตนเอง โดยจัดการพลังงานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพ ด้วยการเร่งสำรวจพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมภาคการบริการ และภาคขนส่ง โดยรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      
ทั้งนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่  ได้จัดกิจกรรมพลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่ ครั้งที่ 1 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และในปี 2562 จึงได้จัดงาน พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่ ครั้งที่ 2”         ขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเกาะไทร หมู่ที่ 8 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แห่งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท คูโบต้า ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และสนับสนุนของรางวัลต่างๆ
กิจกรรมในวันนี้ มีทั้งการสาธิตและใช้ เช่น บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารก๊าซที่ได้ก็นำมาใช้ทำอาหาร รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำจากบ่อน้ำขึ้นหอถังแล้วนำไปรดผักและตัวอย่างบ้านดินประหยัดพลังงานการทอดกล้วยฉาบด้วยเตามณฑลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนโซลาร์เซลสู่ชุมชนโดยวิทยากรจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนและจากชุมชนที่มีการใช้จริงอีกด้วย  นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ กล่าวฯ
****ทีมข่าว กระแสใต้/รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น