เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ลดต้นทุน การผลิต กระสอบละ 150 บาท ช่วงราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ(คลิป)

 เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ลดต้นทุน การผลิต กระสอบละ 150 บาท ช่วงราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

เจ้าหน้าที่วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผสมปุ๋ยเคมี ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ เร่งผสมปุ๋ยเคมี ตามสูตร ที่สมาชิก เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน สั่งจองไว้เพื่อนำไปใส่ บำรุงต้นปาล์มน้ำมัน  ในช่วงต้นฤดูฝน เนื่องจาก ปุ๋ยเคมีผสม มีราคาถูกว่า ปุ๋ยเคมี สูตรสำเร็จรูป ทั่วไป ราคากระสอบละ 100-150 บาท ซึ่งราคาปุ๋ยเคมีทั่วไปราคากระสอบละ 960  บาท   ซึ่งได้ส่วนผสมแร่ธาตุที่ตรงตามความต้องการของต้นปาล์มน้ำมัน โดยนำแร่ธาตุหลัก หรือ แม่ปุ๋ย มาผสม เข้าด้วยกัน เช่น แม่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0), แม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) และ แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรท์ (0-0-60)  เพื่อลดค่าต้นทุน เนื่องจากขณะนี้ ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ  และ ลดปัญหาปุ๋ยปลอม  แม้ว่า ราคาจะตกต่ำ แต่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยบำรุงให้ต้นปาล์มน้ำมันออกผลผลิต 
นายสมพร อินทร์พรหม รองประธาน กลุ่มผสมปุ๋ยเคมีวิสาหกิจชุมชน ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ เปิดเผยว่า  การใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องเหมาะสมตามความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช เป็นการลดต้นทุนการผลิตอย่างถูกวิธี เนื่องจากต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ที่ค่าปุ๋ยเคมี ซึ่งกว่า 90% ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีราคาค่อนข้างสูง ประกอบกับเกษตรกรมักใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำทั่วไป โดยไม่คำนึงถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่แล้วในดิน บางครั้งใส่ปุ๋ยเคมีเกินความต้องการของพืช ทำให้สิ้นเปลืองและต้นพืชอ่อนแอ ต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพิ่มมากขึ้น เสี่ยงเป็นอันตรายต่อเกษตรกร และอาจปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับความต้องการธาตุอาหารของพืช ก็จะทำให้ได้ผลผลิตต่ำและดินเสื่อมโทรม...
กระบี่//ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง. รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น