ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรม “รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน” ฮิจเราะห์ศักราช 1440 (คลิป)

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรม “รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน” ฮิจเราะห์ศักราช 1440 เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”
 
  ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม “รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
  สำหรับในช่วงแรกของการจัดกิจกรรม มีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน การบรรยายหัวข้อ “รอมฎอนเดือนแห่งการแบ่งปัน” จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะผู้มาร่วมกิจกรรม พร้อมกล่าวว่านับเป็นโชคดีของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ได้เกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ดูแลอุปถัมภ์ประชาชนในทุกศาสนา ซึ่งในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เป็นเดือนแห่งการแบ่งปัน ผู้ที่มีความพร้อมมากกว่าควรช่วยเหลือผู้ที่มีความพร้อมน้อยกว่า โดยในการบริหารงานจังหวัดนราธิวาสได้กำหนด นโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” ซึ่งมีการแยกหมวดหมู่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “วาระ...นราแบ่งปัน” มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเมื่อประชาชนมีเรื่องเดือดร้อน ถือเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ต้องให้การช่วยเหลือทันที โดยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเป็นศาสนาของตน
  ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้มาร่วมงาน และเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นประธานกรรมการอิสลามได้กล่าวดุอาร์ อาซาน และในช่วงเวลา 18.24 น. ละศีลอดด้วยอินทผาลัม /ขนมหวาน และร่วมรับประทานอาหาร โดยได้เลี้ยงอาหารให้กับเด็กกำพร้า เด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีเด็กและเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอาฮูรอยเราะ บ้านสะปอม บ้านยะกัง และเด็กในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการตระหนักและรำลึกถึงความสำคัญทางศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
  ทั้งนี้ เดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อถ่ายทอดวิธีการดำเนินชีวิต และประพฤติตนตามหลักศาสนบัญญัติ สำหรับชาวมุสลิมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพิสูจน์ศรัทธาอันเข้มแข็ง และแสดงความเคารพในพระผู้เป็นเจ้า โดยฝึกความมั่นคงทางจิตใจและร่างกายด้วยการถือศีลอด การละเว้นอบายมุขทุกประเภท และยึดมั่นในการทำความดี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธิ์งอกงามด้วยใจมีคุณธรรม มีความรัก ความเอื้ออาทร แบ่งปันให้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อที่จะได้นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น