มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม “รอมฏอนสัมพันธ์” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม “รอมฏอนสัมพันธ์” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และเด็กกำพร้า

            ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในกิจกรรม “รอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และเด็กกำพร้า โดยมีบุคลากร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา และประชาชน จำนวนกว่า 1,300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสมมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์ เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมละศิลอดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

          1.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน สืบสานและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

          2.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในมหาวิทยาลัยฯเป็นวัฒนธรรม จิตอาสา บูรณาการศิลปวัฒนธรรมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

          3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

            โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน การบรรยายศาสนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนพี่น้องมุสลิม สามารถนำหลักธรรมการคำสอนมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ การมอบทุนซะกาตและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและเด็กกำพร้า

            ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เดือนรอมฏอนเป็นเดือนที่มีพี่น้องในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกร่วมกันถือศิลอด ซึ่งถือเป็นหลักการอิสลามข้อที่สาม เดือนรอมฏอนเป็นเดือนแห่งการอภัยโทษ การลบล้างความผิดพลาด การเพิ่มพูนความดีงามเท่าทวีคูณ การตอบรับดูอาร์ ประตูแห่งความดีงามทั้งหลายจะถุกเปิด และประตูแห่งความชั่วร้ายจะถูกปิด อีกทั้งยังเป็นเดือนที่เปี่ยมไปด้วยมีความจำเริญและความดีงามอันมากมาย

            นอกจากนั้นแล้ว รอมฏอน ยังเป็นเดือนแห่งการแบ่งปัน การเอื้ออาทรและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังที่ท่านศาสดามูฮัมหมัด ได้กล่าวไว้ความว่า “ผู้ใดก็ตามให้อาหารละศิลอดแก่ผู้ถือศิลอดคนหนึ่ง เขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับที่ผู้ถือศิลอดได้รับ โดยไม่มีสิ่งใดที่จะพร่องไปจากผลบุญของผู้ถือศิลอดนั้นแม้แต่น้อย”

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น