สตูล อำเภอทุ่งหว้า ปฏิบัติการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

  สตูล อำเภอทุ่งหว้า ปฏิบัติการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
       
  ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1 อำเภอ 1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ของอ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำอำเภอ และนายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน มีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า บริเวณสองข้างทางหน้าอำเภอทุ่งหว้า จำนวน 905 คน นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล กล่าวว่า โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นโครงการในพระปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ให้เริ่มทำจากจุดเล็กไปใหญ่ โดยในครั้งนี้อำเภอทุ่งหว้าได้จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 

โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 ระยะทางจากวังตง - คีรีวง ระยะทาง ประมาณ 21 กิโลเมตร เป็นเส้นทาง 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งถือเป็นสายหลักในการสัญจรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นเส้นทางสายสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของอำเภอทุ่งหว้า ด้วยการพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง และบาทวิถี ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า เป็นเจ้าภาพหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สถานีตำรวจภูธรทุ่งหว้า ทหาร หน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 905 คน และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และปลัดจังหวัดสตูล ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 ไว้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้าด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น