นราธิวาส นับแสนร่วมรับฟังบรรยายธรรมต้อนรับรอมฎอน นักบรรยายธรรมที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศมาเลเซีย

นราธิวาส นับแสนร่วมรับฟังบรรยายธรรมต้อนรับรอมฎอน นักบรรยายธรรมที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศมาเลเซีย

 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายธรรมต้อนรับรอมฎอน ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีตัวแทน กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนราธิวาส ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนราธิวาส ประธานชมรมอิมานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส และประธานชมรมมุสลิมมะห์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อุซตะอัซฮัร อิดริส นักบรรยายธรรมที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศมาเลเซีย มาบรรยายธรรมให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ที่เข้าร่วมรับฟัง 1 แสนกว่าคน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามขององค์กรภาครัฐองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่กับประเทศเพื่อนบ้าน 2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างกันขององค์กรภาครัฐกับองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านศาสนาและหลักการที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การบรรยายหลักการศาสนาในค่ำคืนนี้ให้กับผู้นำศาสนาพี่น้องประชาชนมุสลิมะห์และกลุ่มเยาวชนตลอดจนที่น้องในพื้นที่ต่างๆหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสในค่ำคืนนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส การจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความรักสามัคคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้งานวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุดและเกิดความสะดวกมากที่สุดทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของผู้นำทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรผู้นำศาสนาในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองค์กรศาสนาซึ่งถือว่าเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีทั้งในการสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจความมีความสามารถในเรื่องของศาสนาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการต่างๆในการดำเนินงานในการเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปประธรรมพัฒนาความเจริญให้มาสู่จังหวัดในทุกด้านทั้งในเรื่องความคิดความเชื่อโดยนำหลักการศาสนาที่ถูกต้องมาบังคับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมให้เกิดขึ้นในพวกเราทุกคนจนสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข  ในเรื่องของหลักการศาสนาการดำรงชีวิตบนพื้นฐานตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในวัฒนธรรมศาสนาและประเพณีให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตในพื้นที่ต่อไป


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น