อบต.ไสไทย ขับเคลื่อนตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๒ และแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”
วันที่ 3 เมษายน 2562 หราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำ พ.ศ. 2562 และแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทุกแห่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ทุกแห่ง เป็นคณะกรรมการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อร่วมกันดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อน และสร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด มัสยิด ที่สาธารณะ ร้านอาหาร ห้างร้าน และร้านค้าในชุมชน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”
โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมแรก เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดยการใช้หลักการ 3 ช. คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดทำสัญลักษณ์กำหนดจุดรวบรวมขยะแยกประเภทในหมู่บ้าน/ชุมชน การจัดทำถังขยะแยกประเภทและนำไปวางในพื้นที่สาธารณะรวมถึงการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วัน เวลา ในการเก็บขนขยะ ระบบขนส่งขยะ วิธีคัดแยก เส้นทางการเก็บขน จุดรวบรวมขยะ รวมถึงการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำ พ.ศ. 2562 และแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลักดันให้จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดสะอาดต่อไป

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น