โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ จัดพิธีมอบเข็มสถาบัน,ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่น 9/2562(คลิป)

โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ มอบเข็มสถาบัน,ปฐมนิเทศนักศึกษารุ่น 9/2562 และประชุมผู้ปกครอง หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ
โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ มอบเข็มสถาบัน,ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่น 9/2562 และประชุมผู้ปกครองโดยมี ดร.พิชญ์สินี  ขาวล้วนพร้อมด้วย อ.เอกรัญ แดงโต๊ะเห ประธานฝ่ายกิจการสตรีเด็กและเยาวชน สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด 15 จังหวัด ภาคใต้ และที่ปรึกษาฝ่ายเยาวชนสตรี   สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นและผู้ปกครองตลอดจนนักศึกษา
ดร.พิชญ์สินี  ขาวล้วนกล่าวว่าโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ ของเรา มีการจัดพิธีมอบเข็มสถาบัน,มอบทุนการศึกษา,ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่น 9/2562 และประชุมผู้ปกครอง หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ  นักศึกษาพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7 เมษายน 2562   หลักสูตรการดูแลเด็กและการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งใช้เวลาเรียน 6 เดือนรวมทั้งสิ้น  840  ชั่วโมง
ซึ่งแบ่งเป็นภาคทฤษฎี  420 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติการในสถานประกอบการ  420  ชั่วโมง ในโรงพยาบาลเอกชน คลินิก  สถาบันความงาม เนิร์สเซอร์รี่ และศูนย์สุขภาพทั่วประเทศ  โดยโรงเรียน ด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่  จัดประชุมผู้ปกครองปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   นักศึกษาพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล   รุ่นที่ 9 /2562 และมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ผลิตบุคลากรเพื่อรับใช้สังคมด้านการให้บริการด้าน ด้วยความคาดหวังว่านักศึกษาทุกคนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ ประสบการณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน  เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์  การพยาบาลได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น  พร้อมให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองทุกท่านว่า  นโยบายและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพไม่เคยเปลี่ยน ภายใต้แนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวปรัชญาที่ว่า
ทักษะวิชาการเข้ม  เน้นคุณธรรม  กิจกรรมเยี่ยม  เตรียมความพร้อมสู่สากล เพื่อช่วยอบรมบ่มเพาะบุตรหลานของท่าน ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติดีเรียบร้อย และสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข
    ด้าน อ.เอกรัญ  แดงโต๊ะเห  ประธานฝ่ายกิจการสตรีเด็กและเยาวชน สมาพันคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด 15 จังหวัด ภาคใต้  
ที่ปรึกษาฝ่ายเยาวชนสตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า         รู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาอยู่ท่ามกลางเยาวชน  ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต  และได้เล็งเห็นว่ายังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสในการศึกษา   และการพัฒนาตนเองเนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของเด็กไทยด้วยการจัดโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ  และให้โอกาสแก่เด็กเหล่านั้น  สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่  อีกทั้งทราบว่าทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของกองทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ซึ่งมีทั้งทุนจากผู้จิตใจเมตตา  ผู้บริหารสถาบันการศึกษา  ผู้บริหารทางด้านการเงินการธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารการศึกษาที่พยายามในการผลักดันให้เกิดความสะดวกสบายกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนมาเรียน และสามารถจบออกมามีงานรองรับ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ช่วยแบ่งภาระของครอบครัว สังคม และประเทศชาติและให้การจัดการพิธีมอบเข็มสถาบัน
,ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่น 9/2562 และประชุมผู้ปกครอง หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุ  ครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกท่าน  นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งในส่วนตัวเอง ครอบครัว และสังคม อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติต่อไป อ.เอกรัญ  แดงโต๊ะเห ฯกล่าว                                                      


-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น