เปิดทางให้นักศึกษาก้าวสู่อนาคต สามารถต่อยอดได้ 2 ทาง ยกระดับมาตรฐานการศึกษาแบบคู่ขนาน สู่การพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐ

นักศึกษาทวิ รุ่นแรก นราธิวาส จบแล้ว เปิดทางให้นักศึกษาก้าวสู่อนาคต สามารถต่อยอดได้ 2 ทาง ยกระดับมาตรฐานการศึกษาแบบคู่ขนาน สู่การพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐ

 ณ ห้องประชุมพลาศัย วิทยาลัยการอาชีพตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 จำนวน 56 ราย โดยเริ่มต้นมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี รวม 2 ราย คือ 1.น.ส.สุทธิดา หิ้นตระกูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ย 3.59 2.น.ส.ภัทรธีรา นวลจันทร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ย 3.50 โดยมีคณะครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
 อาจารย์ สุรสิทธิ์ ช่อวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ กล่าวว่า การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน ในส่วนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ และสร้างโอกาสทางการศึกษา จึงได้ดำเนินการวางแผนนโยบายในการผลัดดันการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมอบหมายให้ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่งเป็นวิทยาลัยนำร่อง เป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษา โดยได้เริ่มเมื่อปีการศึกษา 2559 ร่วมกับโรงเรียนตากใบในระยะแรก มีนักเรียนสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 210 คน

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา เป็นมิติใหม่แห่งการจัดการศึกษา โดยผู้เรียนอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้บ้าน ผู้เรียนมีโอกาสที่จะค้นหาความรู้ความสามารถของตนเอง มีทางเลือกในการศึกษาที่มากขึ้น และจะสำเร็จการศึกษาในวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพควบคู่กับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีโอกาสเลือกอาชีพในทางที่ตนถนัดในภูมิลำเนาของตนเองได้
 สำหรับปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ รุ่นแรก จำนวนทั้งสิ้น 56 ราย ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ รู้จักที่จะศึกษาหาความรู้ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อแสดงความยินดี และเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้.                               

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น