ไม่ทอดทิ้งเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อเด็กกำพร้า และด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 “MENARA RUN FOR KIDS” ก้าวไปด้วยกัน เพื่อนน้องนราธิวาส(คลิป)

' นราธิวาส '' ไม่ทอดทิ้งเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อเด็กกำพร้า และด้อยโอกาส ครั้งที่ 2  “MENARA RUN FOR KIDS” ก้าวไปด้วยกัน เพื่อนน้องนราธิวาส

   ณ ชายหาดอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อเด็กกำพร้า และด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 “MENARA RUN FOR KIDS” ก้าวไปด้วยกัน เพื่อนน้องนราธิวาส  ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย มีความจำเป็นสำหรับทุกคนเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุวัย เพื่อร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง การวิ่งถือเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี และเพื่อจัดหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย  9 วาระ นรา.. แบ่งปัน ” คนนราทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน “ด้วยการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งความเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่แรงงานภาคบริการ และ นรา….รักสามัคคี “สามัคคีคือพลัง” การเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังนิยม 12 ประการ

ซิ่งมีประเภท มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม.FUN RUN เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพระยะ 6.5 กม.FUN RUN แบบ VIP ประเภท FAMILY RUN GROUP โดยผู้สมัครที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญรางวัลทุกคน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “MENARA RUN FOR KIDS”  ก้าวไปด้วยกัน เพื่อน้องนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนสร้างความสามัคคี สัมพันธภาพอันดีในครอบครัว และห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง 2.เพื่อนำเงินรายได้จากกิจกรรมเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้า ซึ่งมีมากถึง 4,785 คน และด้อยโอกาส 3.ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.นราธิวาส

 ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น