มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 ทองแดงการแข่งขันนำเสนอนวัตกรรม NRIC 2019

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 ทองแดง และรางวัลพิเศษความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมในการแข่งขันนำเสนอนวัตกรรม NRIC 2019
(Novel Research and Innovation Competition2019) ณ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia)
            จากการแข่งขันนำเสนอนวัตกรรม NRIC ( Novel Reseach and Innocation Compertition 2019 ) ณ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Univerciti Sains Malaysia) ระว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาโดยได้รับรางวัลดังนี้ เหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญและรางวัลพิเศษความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม พร้อมรับเงินรางวัล 20,000 บาท   เหรียญทอง  จากผลงานเสื้อพลังน้ำ สยบร้อน ซ่อนความเย็น จาก คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย นายอรุณ สมาด นางสาว นูรอาซีกิน แวสะมะ และนางสาวฮุสนา มะซา โดยมีผู้ควบคุม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ 
           เหรียญทอง จากการการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกระดาษเหลือทิ้งจากสำนักงานผสมใบเตยหอมเพื่องานสานบรรจุภัณฑ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย นางสาวนาฏีฟะห์ กริยา นางสาวฮายาตี เจ๊ะอูเซ็ง และ นางสาวฮาบีบะห์ ดือราแม โดยมีผู้ควบคุม อาจารย์นิกรือซง โต๊ะลือบาจิ
           เหรียญเงิน 3รางวัล จากผลงาน นวัตกรรมดูดของเหลวในรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จาก วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประกอบด้วย นายกรภัทธ์  จันทรเดิม นายพงษ์พัฒน์ ชัชวาล และนายภานุมาศ สุวรรณคง โดยมีผู้ควบคุม อาจารย์กฤษฎา พรหมแก้ว

          ผลงานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่สอนนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านการเล่านิทาน จาก คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย นายอันวา มะอุเซ็ง นางสาวฟิรดาว หะมิ และนายอนัส อุเซ็ง
โดยมีผู้ควบคุม อาจารย์สุไลมาน สมาแฮ
             แบบจำลองระบบอะควาโปนิกส์ กับการควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และปริมาณแสงสว่างจากหลอด LED จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นายอัสมัน เจะหะ นายนาซรีย์ อาแว และนางสาวซูเรียนนา มือเยาะ โดยมีผู้ควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร พรหมเมศร์
              เหรียญทองแดง 1รางวัล จากผลงานการผลิตเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์ จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ประกอบด้วย นางสาวซูฟีดา แกฆะ นายซายือรี อาแว และ นายธีรภัทธ์ ต่างสีโดยมี ผู้ควบคุม อาจารย์อนุชาติ บุรีรัตน์                                     

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น