อบต.ไสไทย อนุมัติงบ 150,000 บาท ดูแล คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 33 ราย ที่มีภาวะพึ่งพิง

อบต.ไสไทย   อนุมัติงบ 150,000 บาท ดูแล คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 33 ราย ที่มีภาวะพึ่งพิง. ต่อเนื่อง ปี2562. สร้างขวัญกำลังใจ ประชาชน. คอยดูแลไม่ทอดทิ้ง
   นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  ในฐานะประธาน . กรรมการดูแลน ระยะยาว.ด้านสาธารณสุข ผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง ตำบลไสไทย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินงานการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขึ้น          เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นรายบุคคล ค่าใช้จ่ายตามแผนฯ จัดหา กำหนดอัตราการชดเชยค่าบริการและเห็นชอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย เป็นหน่วยบริการหรือสถานบริการ ในการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์และอัตราที่กำหนด เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ดีขึ้นต่อไป 

 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   มีมติเห็นชอบแผนการดูแลระยะะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ในพื้นที่ตำบลไสไทย ในเขตรับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน (Care Plan) จำนวน 33 ราย งบประมาณ 150,000 บาท
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น