กระบี่จัดอบรมมัคุเทศน์กรณีเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาค (ภาคใต้)

กระบี่จัดอบรมมัคุเทศน์กรณีเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์ภูมิภาค (ภาคใต้)

   เวลา 09.30 น.วันที่ 11 ก.พ.62 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่   นายสมโภช  โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ประเภทบัตรมัคคุเทศน์เฉพาะภูมิภาค  โดยมีนางจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่   รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตกระบี่ ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร คณะผู้ดำเนินโครงการ และมัคคุเทศก์ผู้เข้าอบรมให้การต้อนรับและร่วมอบรม จำนวน 162 คน
       
กิจกรรมนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ประเภทบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2562 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรม  จากมัคคุเทศก์ประเภทใบอนุญาตมัคคุเทศก์เฉพาะ และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกระบี่จำนวน 162 คน. คณะวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายอุดม  มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว รวมทั้ง ผศ. ปวีณา  อุทุมภา อาจารย์ประจำคณะศิลปะศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ และคณะกรมการท่องเที่ยวได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค จำนวนชั่วโมงตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาการทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ได้แก่ “อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ” และ”พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ได้แก่ “ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น” “ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมท้องถิ่น” “ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น” “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น” “กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่น” “สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกท้องถิ่น” และ “รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่น”
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า    จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง และสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ 118,000 ล้านบาท นอกจากต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติคือแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามดึงดูดใจนักท่องเที่ยวแล้ว การพัฒนาทักษะบุคลากรทางการท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งในการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ประเภทบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและที่สำคัญ ผู้ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น