กระบี่เตรียมความพร้อมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมือภัยสึนามิ

กระบี่เตรียมความพร้อมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมือภัยสึนามิ
นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่ราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ รับมือภัยสึนามิประจำปี 2562 โดยเป็นการฝึกรูปแบบฝึกเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise FEX ณ ห้องประชุมธาราโรงแรมมาริไทม์ปาร์คแอนด์สปารีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยมี นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ผู้แทนนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายอาสาสมัครด้านสาธารณภัยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม.
     ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ประเทศไทยได้รับรู้ถึงภัยสึนามิซึ่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายเป็นวงกว้าง. ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว. และได้ศึกษาและวิเคราะห์และว่าภัยสึนามิมีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้อีก. ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจัดการภัยพิบัติและเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการและเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการบัญชาการเหตุการณ์การแจ้งเตือนภัยการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและการประสานการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการภัยพิบัติอย่างชัดเจน
    ซึ่งโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดให้จังหวัด.ที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล ให้ทำการฝึกเพื่อรองรับสถานการณ์ จากภัยสึนามิ. สำหรับจังหวัดกระบี่มีพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ 5 อำเภอ 24 ตำบล 80 หมู่บ้าน จึงได้ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อซักซ้อมแนวทางการบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยสึนามิ. บูรณาการเตรียมความพร้อม กำลังพล เครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และทรัพยากรอื่นๆให้มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยสึนามิ. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุที่ถูกต้อง. ทดสอบแผนเผชิญเหตุสึนามิ แผนการอพยพประชาชนของจังหวัด. ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น