กฟผ.กับภารกิจปิดทองหลังพระ เพื่อความสุขของคนไทย

กฟผ. กับภารกิจปิดทองหลังพระ เพื่อความสุขของคนไทย

 ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศกำลังถูกขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน ทั้งโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการทางพิเศษ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะเส้นทางการคมนาคมคือหัวใจสำคัญในการนำพาความเจริญจากเมืองหลวงสู่เมืองรอง จากเมืองใหญ่สู่ชนบท

 นายเกรียงศักดิ์ ปุญยธร หัวหน้าโครงการปรับปรุงสายส่งรองรับงานพัฒนาระบบคมนาคมภาครัฐขนาดใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บอกว่า โครงการขนาดใหญ่หรือ Mega Project เหล่านี้ เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558-2565 เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งโครงการ Mega Project เหล่านี้มีเส้นทางตัดผ่านแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. รวม 6 โครงการ 35 เส้นทาง 300 กว่าจุดตัด และกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของจุดตัดเหล่านี้ ส่งผลกระทบกับระยะความปลอดภัยของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ กฟผ. ต้องดำเนินการยกระดับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้สูงขึ้น เพื่อให้ระยะห่างระหว่างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงกับพื้นผิวถนนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนนั่นเอง

 งานปรับปรุงยกระดับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงรองรับการพัฒนาระบบคมนาคมภาครัฐขนาดใหญ่นั้น แม้จะไม่ใช่เป็นการก่อสร้างสายส่งใหม่แต่ก็มีความยากลำบากในการดำเนินงานไม่แพ้กัน “ กฟผ. มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานโครงการใดๆ จะต้องไม่มีผลกระทบกับประชาชนหรือหากมีก็ต้องน้อยที่สุด งานยกระดับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนี้ กฟผ. จึงไม่ได้ประกาศแนวเขตสายส่งไฟฟ้าใหม่ เราทำงานบนแนวเขตสายส่งเดิมที่เคยประกาศไว้ ดังนั้น การทำงานก็จะยากขึ้นเราต้องออกแบบตำแหน่งที่ตั้งเสาให้อยู่ในแนวสายส่งเดิม การทำงานมีข้อจำกัดทางด้านเทคนิคและพื้นที่ นอกจากนี้ บางครั้งมีความจำเป็นต้องดับไฟในจุดที่จะทำงาน ทางโครงการฯ ต้องประสานฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าเพื่อขอดับไฟ ซึ่งเราต้องวางแผนงานให้ดีที่สุดเพื่อให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา การทำงานลักษณะนี้ส่วนใหญ่มักจะทำในช่วงที่มีวันหยุดยาว เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เพราะเป็นช่วงที่ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยว การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่มีน้อยลง ซึ่งก็จะมีผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด และเนื่องจากเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องทำให้เสร็จตามกำหนด จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของ กฟผ. ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคต่างๆ ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผนการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า และ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี” นายเกรียงศักดิ์ ปุญยธร กล่าว

 การปรับปรุงสายส่งรองรับงานพัฒนาระบบคมนาคมภาครัฐขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสายงานระบบส่ง กฟผ. ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ด้วยมีเงื่อนเวลาในการเปิดใช้งานของแต่ละโครงการที่ต้องเป็นไปตามกำหนดของรัฐบาล ทั้งนี้ ก็เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยบรรลุวัตถุประสงค์ การคมนาคมขนส่งมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้ายังมีความมั่นคง เพียงพอ และที่สำคัญโครงการคมนาคม Mega Project เหล่านี้ จะเป็นเส้นทางที่ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยความอุ่นใจ เพราะทุกจุดตัดของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงกับท้องถนนมีความปลอดภัย เป็นสายส่งไฟฟ้าที่นำพาความสุขให้แก่คนไทยอย่างแท้จริง


ปรีชา เปล่งศรีงาม รายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น