ทต.กะลุวอเหนือ มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ยกระดับพัฒนาการศึกษาเยาวชนไทย(คลิป)

ทต.กะลุวอเหนือ มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ยกระดับพัฒนาการศึกษาเยาวชนไทย
 ที่ห้องประชุมนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมืองนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยน้องๆ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างช่วงอายุ 3 – 5 ปี เป็นช่วงที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไป กองการศึกษาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2562  มีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  จำนวน 88 คน

 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตน้อยทุกคน เนื่องจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้องให้ตัวบุคคลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นนโยบายเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ที่ได้ส่ง
เสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป ในการนี้ จึงขออำนวยพรให้บัณฑิตน้อยทุกคนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถทำหน้าที่ให้เกิดความมั่นคง และความก้าวหน้าต่อตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติ ให้สมความตั้งใจทุกประการ.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น