นราธิวาสจัดโครงการนิเทศการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นราธิวาส จัดโครงการนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ

ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายวิเชียร ทองเอียด ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานโครงการนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เพื่อให้การตรวจนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตามโครงการ นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ 2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พศ 2551 กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมีฐานะเป็นราชการส่วนภูมิภาคมีอำนาจที่ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตลอดจนอำนวยการประสานงาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอด้วยการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ปีงบประมาณ พ.ศ 2562 รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดำเนินการกำกับดูแล และสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายดังกล่าวและให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายวิเชียร ทองเอียด ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัด สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดทำโครงการนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562  ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ราชการและขับเคลื่อนภารกิจนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดนราธิวาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและเป็นไปในทางเดียวกันขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดนราธิวาสให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น