7 หมู่บ้าน ขานรับ โครงการไสไทย เมืองสีเขียว ลดขยะในชุมชน

 ชาวบ้านและสถานศึกษา ทั้ง 7 หมู่บ้าน ขานรับ โครงการไสไทย เมืองสีเขียว  ลดขยะในชุมชนและสถานศึกษา ด้วย 3 ช
   .    นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอย ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยมุ่งเน้น การลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3 ช โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ตาม แนวทาง “ประชารัฐ” 
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ ไสไทยเมืองสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562ขึ้น โดยมีการให้ความรู้ คำแนะนำ แก่ตัวแทนสถานศึกษาในเขตพื้นที่  และตัวแทนหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลไสไทย คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยเริ่มในครอบครัวของตนเองก่อน และสถานศึกษา ในสังกีด อบต.ไสไทย อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญ ช่วยหล่อหลอมและปลูกฝังให้แก่เด็กและเยาวชน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม รู้วิธีในการลดการเกิดขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง .    จะทำให้มีขยะเกิดขึ้นน้อยลงได้ ช่วยลดการใช้งบประมาณกำจัดขยะ นำไปพัฒนาด้านอื่น ๆ ได้ บ้านเมืองมีความสวยงามมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยอีกด้วย
  อีกทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาช. เยาวชนในพื้นที่ตำบลไสไทย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นเมืองสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมาเขตพื้นที่ตำบลไสไทยและร่วมผลักดันให้จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดสะอาด.  Krabi Go Green ต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น