ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ในสังกัดปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ร่วมน้อมรำลึกและถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5

ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ในสังกัดปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ร่วมน้อมรำลึกและถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   (18 มี.ค. 62) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถือเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม อันเป็นจุดเริ่มต้นจองการกระจายอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   สำหรับกิจกรรมภายในงาน ช่วงเช้า พิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย

 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวัน “ท้องถิ่นไทย” วันที่ 18 มีนาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น