กระบี่สั่งปิดสถานบริการแล้ว 5 แห่ง ย้ำผู้ประกอบการปฎิบัติตาม กม.อย่างเคร่งครัด


กระบี่สั่งปิดสถานบริการที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.และการจัดระเบียบสังคม จ.กระบี่แล้ว 5 แห่ง พร้อมกำชับผู้ประกอบการปฏิบัติตาม กม.เคร่งครัด
.(5 มีค 62) นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายศรัทธาทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ พร้อมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมจังหวัดกระบี่ ร่วมบรรยายให้ความรู้ กับเจ้าของและผู้ประกอบการ ในลักษณะสถานบริการประเภทต่างๆ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่. ทั้งนี้สืบเนื่องจากคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22กรกฏาคม 2558 ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์รถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งคสช.ที่ 5/2559 ในข้อ 4 กำหนดมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ การยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่มีกฎหมายบัญญัติ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธวัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานที่ของตน รวมทั้งยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นพนันอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานที่บริการของตน ซึ่ง หากพบการกระทำดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดและห้ามไม่ให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปีและหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต ก็สั่งมิให้ต่อใบอนุญาตและไม่ให้ออกใบอนุญาตแก่ผู้นั้นเป็นเวลา 5 ปี. ส่วนกรณีที่สถานประกอบการ ใดก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เจ้าพนักงานตามกฎหมายสามารถสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลา 30 วันและระยะระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั้น หากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ปรับปรุงให้นำมาตรการ ตามข้อ 4 มายังคับใช้ ซึ่งมาตรการดังกล่าว จังหวัดกระบี่ได้นำมาบังคับใช้ โดยได้มีคำสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าว ประกอบด้วย ร้านคริสตัลคลับร้านอุดมสุข. ร้าน Root Rock เร็กเก้ บาร์ ร้านโอทูกระบี่ และร้านบ็อกบาร์ เป็นเวลา 5 ปี. และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 1 แห่ง
สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานประกอบการให้ ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อม กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นำสู่ความร่วมมือในการร่วมจัดระเบียบสังคมจังหวัดกระบี่ โดยกำหนดตารางออกปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่จัดระเบียบสังคมจังหวัดกระบี่ ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสถานที่สำคัญ เช่นหาดอ่าวนางหาดคลองม่วงหาดไร่เลย์หาดทับแขก เกาะลันตา และเกาะพีพี
สำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสมโภช โชติชูช่วง พันเอกฐากูร พากเพียรทรัพย์ ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการต่างๆ เพื่อพบปะ ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการด้วย

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น