กลุ่มโรงเรียนกะลุวอเหนือ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 โรงเรียน(คลิป)

 กลุ่มโรงเรียนกะลุวอเหนือ มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 โรงเรียน

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยกลุ่มโรงเรียนกะลุวอเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นาย อมร นาคปก ประธานกลุ่มโรงเรียนกะลุวอเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 กล่าวรายงาน ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกะลุวอเหนือ ประกอบด้วย จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านค่าย  โรงเรียนบ้านบางมะนาว  โรงเรียนบ้านเปล โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) โรงเรียนบ้านหัวเขา  และโรงเรียนบ้านโคกสยา  การจัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัยมีความภาคภูมิใจต่อตนเอง โรงเรียน  และเตรียมพร้อมในการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป  และเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคน   ในการจัดกิจกรรมพิธี   “มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยกลุ่มโรงเรียนกะลุวอเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมให้แก่บัณฑิตน้อยทั้ง 8 โรงเรียน จำนวน 162 คน 
 
เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัยมีความภาคภูมิใจต่อตนเอง อีกทั้งได้สั่งสอน ให้ความรู้  บ่มเพาะนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตน้อยทุกคน ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย เพื่อต่อยอดการเรียนในระดับประถมศึกษา และระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า ผมเชื่อว่า โรงเรียนในกลุ่มกะลุวอเหนือทั้ง 8 โรง ได้ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอนหนึ่งว่า "อนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้า ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลธรรม เคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไป"


ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น