เริ่มแล้ว นาตีนกรีนวิลเลจ เฟสติวัล 2019 ปีที่ 2 อัตลักษณ์ชุมชนเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เริ่มแล้ว นาตีนกรีนวิลเลจ เฟสติวัล 2019 ปีที่ 2 อัตลักษณ์ชุมชนเน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  วันที่ 8 มี.ค.62  ณ ที่สวนป่าชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่   นายสมโภช  โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดงานโครงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นาตีนกรีนวิลเลจเฟสติวัล 2019   ปีที่ 2   โดยมีนายพันคำ  กิตติธรกุล นายก อบต.อ่าวนาง  กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน  สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชน  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีและ จากภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นาตีนกรีนวิลเลจเฟสติวัล  ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนมุสลิม ในตำบลอ่าวนาง ซึ่งยังรักษาประเพณี ตามวิถีชุมชน  แบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี  หมู่บ้านนาตีนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอ่าวนาง นอกจากเที่ยวทะเล แล้วยังมีการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน โดยการพักโฮมสเตย์ของชาวบ้านซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนเช่น ออกเรือทำประมงพื้นบ้าน การทำสวนยาง การทำเกษตร และการทำอาหารและขนมท้องถิ่นกับชาวบ้าน และกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชน  การจัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้ นอกจากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ ให้กลุ่มแม่บ้านในตำบลอ่าวนาง ได้ออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยการจัดตลาดสีเขียว เพื่อปลูกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อมโดยหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติในการบรรจุหีบห่ออาหาร เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของตำบลอ่าวนาง ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ลดปริมาณขยะ ประเภทพลาสติกและโฟม เปิดโอกาสให้คนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสร้างรายได้จากการนำทรัพยากรในพื้นที่มาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยังรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ได้เป็นอย่างดี
งานนาตีนกรีนวิลเลจ เฟสติวัล 2019  ปีที่2 ภายใต้การพัฒนาการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน และหมู่บ้านตลาดสีเขียวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30-22.00 น.  ภายในงานมีการออกร้าน จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน  พื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน และการประกวดทำอาหารท้องถิ่น  การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเน้นวัสดุธรรมชาติ เป็นตลาดสีเขียวในชุมชน ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะในชุมชน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น