มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่ 11 ระดับภาคใต้ ภายใต้ หัวข้อ“สืบสานภูมิปัญญา นคราสมุนไพรสานสายใยสู่อาเซียน” (คลิป)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๑๓ จังหวัดของเขตสุขภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ ร่วมกันจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่ 11 ระดับภาคใต้ ภายใต้ หัวข้อ“สืบสานภูมิปัญญา นคราสมุนไพรสานสายใยสู่อาเซียน”
          .นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยปีที่ 11 ระดับภาคใต้ “ สืบสานภูมิปัญญา นคราสมุนไพร สานสายใยสู่อาเซียน” ณ บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส   โดยมีนายแพทย์สุเทพ  วัชรปิยานันท์   อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส    นายสมหวัง  เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส  นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีจำนวนมาก
         นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  รวมทั้งเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย  มุ่งเน้นเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาต่อยอด เพื่อให้การแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มรายได้ประชาชนและสอดรับกับนโยบาย “ ประเทศไทย ๔.๐ ” ที่กำหนดให้กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี่ทางการแพทย์ ( Health , Wellness & Bio-med )เป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาขับเคลื่อนงาน                                                                    จึงได้เกิดการสนับสนุน  ส่งเสริมพัฒนาสถานภาพของบุคลากรทางกฎหมายและทางสังคม  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนายทะเบียนจังหวัด บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง  และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จนเกิดเป็น “ การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง ” อันจะส่งผลให้ระบบสุขภาพมีประสิทธิภาพในระยะยาวและสามารถเป็นต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและจะขยายผลไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศต่อไป

       นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนโยบายในการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่อง  มีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในภาครัฐ องค์กรเอกชน และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการดำเนินการแบบบูรณาการ 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสสังคม ให้เกิดความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  รวมทั้งจัดให้มีตลาดนัดการแพทย์แผนไทยในภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการซื้อขายสมุนไพร สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ  บูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายระดับภาค ให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับตำรับการแพทย์แผนไทย  ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยจากพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ และเกิดความเชื่อมั่นต่อการรับบริการ และส่งเสริมการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ให้กับบุคลากรของรัฐ หมอพื้นบ้าน นักเรียน นักศึกษา อสม. และประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้กับภาวะสุขภาพของตัวเองได้
        
           ซึ่งในวันที่11 มี.ค.62  จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่หมอพื้นบ้านดีเด่น ระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยสำหรับภายในงานนั้นมีกิจกรรมมากมาย  ได้แก่ การจัดแสดงผลงานเด่นทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้พิธีสักการะบูชาบรมครูด้านการแพทย์แผนไทย , การประชุมทางวิชาการ การเสวนาทางวิชาการ การสาธิตการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จัดบริการตรวจธาตุเจ้าเรือน นวดไทยเพื่อสุขภาพ นวดน้ำมันลังกาสุกะ สปาเพื่อสุขภาพ บ่งต้อหนามหวาย ชิมอาหารสมุนไพร  แจกต้นสมุนไพรและเมล็ดพันธ์ผักพื้นบ้าน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยกำหนดจัดงาน 4 วัน ระหว่างวันที่ 11 -14  มีนาคม 2562 ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับกรม กอง จังหวัด อำเภอ ตำบล  และผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทั้ง ๑๔ จังหวัด ภาคีเครือข่าย   หมอพื้นบ้าน อสม. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น