กฟผ.และ มทร.ตะวันออกลงนามMOU ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน-สิ่งแวดล้อม

กฟผ. และ มทร.ตะวันออก ลงนาม MOU ร่วมศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืน เพื่อดูแลชุมชนในพื้นที่โครงการ FSRU ของ กฟผ.

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ร่วมลงนามใน MOU ร่วมศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแบบยั่งยืน เพื่อดูแลชุมชนในพื้นที่โครงการ FSRU ของ กฟผ.กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) โดยมี นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า (ชพผ.) และคณะอาจารย์จาก มทร.ตะวันออก คณะผู้
บริหาร กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ FSRU ร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานผู้ว่าการ กฟผ.อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  ของโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) ท่าเทียบเรือ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น