โครงการกระบี่เมืองสีขาวกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต้านยาเสพติด


     สภ.ทรายขาว ร่วม "โครงการกระบี่เมืองสีขาว ประจำปี 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต้านยาเสพติด"
     วันที่ 21 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.ทรายขาว จ.กระบี่ ได้เดินทางเข้าร่วม "โครงการกระบี่เมืองสีขาว ประจำปี 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต้านยาเสพติด" ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์เบย์ รีสอร์ท อ.เมืองกระบี่ โดยได้รับเกียรติจากนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
     โดยที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.กระบี่ (ศอ.ปส.จ.กระบี่) ได้จัดโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เกิดทักษะในการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำต้านยาเสพติดในพื้นที่ จ.กระบี่ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน/สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูู่บ้าน(ชรบ.) 25 ตาสับปะรดหรืออาสาชุมชนป้องกันยาเสพติด(อชป.) ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 250 คน
     ผกก.สภ.ทรายขาว ได้ให้แนวคิดและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม บ่อนทำลายประเทศชาติ และเชิญชวนเป็นภาคีเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และได้ยกกรณีศึกษาหมู่บ้านต้นแบบ บ้านบ่อม่วง ม.4 ต.ทรายขาว ซึ่งมีนายสิทธิชัย บ่อม่วง เป็นผู้ใหญ่บ้าน "โครงการบ้านบ่อม่วงสีขาว (นำร่อง) ปลอดยาเสพติด"
   
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น