นราธิวาสจัดกิจกรรมสวนสนามวันคล้ายสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

นราธิวาส จัดกิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
วันนี้ 10 ก.พ. 62 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายกองเอกเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส   ปลัดจังหวัดนราธิวาส ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส   นาวาตรีหญิงโนสมา  หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  ตลอดจนสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสร่วมพิธีฯ        ซึ่งสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส (อส.) ได้กระทำพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อย่างเต็มกำลังความสามารถ
         โอกาสนี้ นายกองเอกเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้บังคับบัญชา ทหาร ตำรวจ ได้เดินตรวจพลสวนสนาม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จนบังเกิดผลดีต่อประเทศชาติอันควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ จำนวน 114 ราย  และมอบทุนให้แก่บุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวน 26 ทุน มอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจำนวน 33 ทุน มอบทุนการศึกษากองทุนร้านสวัสดิการอส จำนวน 130 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
        สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสนั้น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ครบรอบเป็นปีที่ 65 ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการตั้งหน่วยและร่วมสดุดีต่อวีรกรรม คุณงามความดีของอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ได้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องรักษาประเทศชาตินับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังอาสารักษาดินแดน ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งในงานด้านความมั่นคง ที่มีการประสานทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ป้องกันการเข้ามาสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่
                                                   
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น