เปิดแล้ว งานแสดงและจำหน่ายสินค้า “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดน @ สุไหงโก-ลก” (คลิป)

เปิดแล้ว งานแสดงและจำหน่ายสินค้า “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดน @ สุไหงโก-ลก”   ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานราก                                 

 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดนใต้ @ สุไหงโก-ลก” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานคนเดิน สนามกีฬามหาราช อำเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส   โดยมีนางสาวณัฐชไม เสน่ห์หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส  นายปรีชา   นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก   นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พล.ต.ต  ดุษฎี  ชูสังกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส และ พ.ท.ปฐพี พุทธผล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ร่วมพิธีเปิดฯ
     นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า  “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินตลาดชายแดนใต้ @ สุไหงโก-ลก” เป็นโครงการที่จังหวัดนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้  ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลง  เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสุไหงโก-ลก เป็นพื้นที่การค้าชายแดนที่มีความพร้อม จึงต้องมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการด้วย
 
          ด้าน นางสาวณัฐชไม เสน่ห์หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมตลาดการค้าชายแดนตามโครงการขยายช่องทางการตลาดของสินค้าและบริการของจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  พัฒนาเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการ OTOP  SMEs วิสาหกิจชุมชน   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อขยายช่องทางการตลาดพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนรวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนราธิวาสได้ดีอีกทางหนึ่ง                                                    ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจาก จ.นราธิวาส และจากจ.อื่นๆกว่า 200 ร้านค้าออกจำหน่ายสินค้าคุณภาพมากมาย   ซึ่งครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “บางนราแฟร์ กินเพลิน เดินห้าง @ เซ็นทรัล เวสต์เกต” ระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต บางใหญ่ กว่า 120 ร้านค้า เพื่อให้ผู้คนที่สนใจมาจับจ่ายและเปิดโอกาสในการเลือกซื้อเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่แพร่หลาย
       โดยภายในงานกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงบนเวที  สินค้านาทีทอง  ความบันเทิงจากศิลปินดารา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความสุขให้กับคนชายแดนใต้

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น