ทต.กะลุวอเหนือ จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครองในด้านการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี (คลิป)

ทต.กะลุวอเหนือ จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครองในด้านการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี

 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  ผู้ปกครองเด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  จำนวน 239 คน หลักการและเหตุผล เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุ 2 ถึง 5 ปีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการเรียนรู้ ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา ความสามารถ การอบรมปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ จะเป็นรากฐานที่ดีที่จะให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิตรอดและเติบโตได้ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่ และผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู ปกป้องจากอันตราย หากผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่ใกล้ชิด อบรมเลี้ยงดูโดยความเข้าใจ เด็กก็พร้อมจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยที่เหมาะสมให้สมดุลกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สติปัญญา และสังคมแล้ว เด็กจะเติบโตแข็งแรงแจ่มใส มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป

                         นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี เด็กนักเรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างมีศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านให้เหมาะสมตามวัย ในสังคมปัจจุบันเด็กปฐมวัยได้รับการเลี้ยงดูไม่ถูกวิธี ทำให้เด็กแต่ละคนพัฒนาการไม่เท่ากัน บางคนเร็ว บางคนช้า ซึ่งเป็นลักษณะธรรมดาของความแตกต่างแต่ลบุคคล  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดความเอาใจใส่ดูแล คิดว่าไม่สำคัญ   ให้แค่กินอิ่มแล้วนอนหลับก็พอ ได้แต่เลี้ยงดูแต่ขาดการอบรม บางคนต้องออกไปทำงานนอกบ้านกว่าจะกลับเข้าบ้านก็ดึก เด็กก็หลับแล้ว และเด็กบางคนเวลาส่วนใหญ่อยู่กับตาและยาย ซึ่งคุณตาคุณยายก็ขาดความรู้ด้านการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมและพัฒนาอย่างถูกวิธี เด็กก็จะมีพัฒนาการที่ล้าช้าและไม่เท่ากัน  ไม่เป็นไปตามวัยที่ควรจะเป็นและส่งผลให้เป็นภาระต่อสังคม เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้มีศักยภาพตามวัย  จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา” โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องความสำคัญของการกิน กอด  เล่น นอน เล่า และโภชนาการด้านอาหารที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครอง    มีความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น