ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 (31 ม.ค.62) เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาส บ้านคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   นายนรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านคีรี โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หน่วยงานข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเสื้อเขียวภาคประชาชน  และประชาชนชาวบ้านคีรี ให้การต้อนรับ

        การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อที่รับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการประชารัฐสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ), โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, การส่งสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง, การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น

   นายนรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7    ซึ่งการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของรัฐบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนของประเทศ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาส บ้านคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   มีประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมให้ข้อมูล สะท้อนถึงปัญหา และความต้องการ พร้อมทั้งความพึงพอใจ ที่ได้รับจากการดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น