อบต.ไสไทยเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 62

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
        วันที่ 25 กุมาภาพันธ์ 2562สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายบุญเลิศ ดำหาย เป็นประธาน มีนายภูสิต  น่าเยี่ยม เป็นรองปรธธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุชาติ  หมีนุ้ย เลขานการสภาฯ นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารสรส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วม
มีเรื่องพิจารณาหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561  เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนื้องถิ่น (2561 – 2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2564) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน เรื่องขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลไสไทยต่อไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น