นราธิวาสเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านไอบาตู ประจำปีการศึกษา 2561

นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านไอบาตู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561


          ณ โรงเรียนบ้านไอบาตู หมู่ 4 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านไอบาตู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางพิมพรรณ  อนันทเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นายจิตรพงศ์ ยะปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอบาตู คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านไอบาตู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับ
   
       สำหรับการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านไอบาตู ประจำปีการศึกษา 2561ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนตอบสนองต่อ พรบ.การศึกษา พ.ศ.2542 ที่กล่าวไว้ว่า "ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ " เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการวางแผน และการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ปกครอง และโรงเรียนใกล้เคียง ได้รับรู้การดำเนินงานของโรงเรียน  อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น