วิทยาลัยเทคนิคกระบี่จับมือสถานประกอบการออกแบบ-พัฒนาเครื่องมือประเมิน นักศึกษาในระบบทวิภาคี

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่จับมือสถานประกอบการร่วมกันออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินนักศึกษาในระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอบปลายภาครายวิชา ของนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) เมื่อวันพฤหัสที่ 17 มกราคม 2562
ที่ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ โดยมี นายสุทิน ทองพลับ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพงษ์ศักดิ์ ลิ่มเครือยาน หัวหน้งานทวิภาคี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีนายขจร เหมจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา, นางสุภาพร สุขเมฆ หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว, นางบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติ

โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันหลัก ในการผลิตกำลังคนและช่างฝีมือ ให้มีทักษะความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน เน้นภารกิจหลักสำคัญของการจัดการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง จึงจำเป็นต้องทราบข้อมูล เกี่ยวกับความต้องการของสถานประกอบการ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ เข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อตอบสนองต่อ นโยบายของรัฐบาลในยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลย์และแข่งขันในประชาคมอาเซียน

นายขจร เหมจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เปิดเผยว่า โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอบปลายภาครายวิชา ของนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูฝึกในสถานประกอบการได้มีส่วนร่วม ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสอบปลายภาค ของนักเรียนนักศึกษา ในระบบทวิภาคี ได้รวบรวมการจัดทำข้อสอบทุกรายวิชา ที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อใช้ทดสอบปลายภาค  รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่าย การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ

โดยมีครูนิเทศในรายวิชาของแผนกวิชาที่เปิดสอนในระบบทวิภาคี และครูฝึกในสถานประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 30 คน ผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว: อนันต์ เขียวจันทร์
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น