อำเภอเมืองนราธวาสประเมินผลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 62

อำเภอเมืองนราธิวาสจัดตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2562 
                                         ที่ โรงเรียนบ้านจูดแดง ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลงานกำนัน ใหญ่บ้าน จังหวัดนราธิวาส ประเมินผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นำโดย นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะกรรมการได้ลงพื้นที่  ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ที่ตำบลมะนังตายอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คนเข้าร่วมให้การต้อนรับ
      ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2562 โดยให้ยึดแนวทางและหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้องในการนี้อำเภอเมืองนราธิวาส ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ในส่วนของกำนันเห็นควรคัดเลือก นายสุรเดช แวสุหลง กำนันตำบลบ้านหนังตายอ เพื่อเสนอเป็นกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ของจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองและส่วนราชการต่างๆ นำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และประชาชนในพื้นที่ และเป็นบุคคลที่มีความรู้เสียสละทุ่มเท ขับเคลื่อนงานในตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้านความมั่นคงรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการพัฒนาพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ และงานอื่นๆในพื้นที่ตำบล และสนับสนุนงานในระดับอำเภอตลอดปีที่ผ่านมา รายละเอียดผลการปฏิบัติงานจะได้ให้กำนัน ได้นำเสนอด้วยตนเองโดยมีส่วนราชการภาคประชาชน และส่วนอื่นๆให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการเพิ่มเติมต่อไป
      อย่างไรก็ตามผู้ที่จะได้รับรางวัลจะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป อีกทั้งผู้ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการในแต่ละประเภทจะได้รางวัล ยอดเยี่ยม ปี 2562 ของจังหวัดนราธิวาสและจะได้เข้ารับรางวัลจากกระทรวงมหาดไทยต่อไปอีกด้วย
                                                         
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น