About

Header Ads

สตูลประกวดแสดงท่าท่าบุคคลมือเปล่าและท่าบุคคลประกอบอาวุธประจำปี 62

   สตูล ประกวดการแสดงท่าบุคคลมือเปล่าและท่าบุคคลประกอบอาวุธประจำปี 2562 ของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนสตูล
       วันนี้23 มค.62ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดสตูล นายกองเอกจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวให้โอวาทและเปิดการประกวดการแสดงท่าบุคคลมือเปล่าและท่าบุคคลประกอบอาวุธประจำปี 2562 ของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนสตูล เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชามอบหมาย อยู่ในระเบียบวินัย อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ กระตุ้นส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของกองร้อยอาสารักษาดินแดน       
         กองบังคับการอาสารักษาดินแดนสตูล ประกอบด้วยกองร้อยอาสารักษาดินแดนจำนวน 8 กองร้อย จาก 7 อำเภอ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล มีสมาชิกกองร้อยรักษาดินแดนจำนวนรวม 226 คน เป็นกองกำลังประจำถิ่นเพื่อแบ่งเบาภาระของฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยกับฝ่ายทหาร การติดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การตรวจค้นจับกุม การรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร และภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          นายกองเอกจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า สมาชิกกองอาสารักษาดิ นแดนทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกเรื่อง เพราะใกล้ชิดประชาชน การประกวดการแสดงท่าบุคคลมือเปล่าและท่าบุคคลประกอบอาวุธ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนเท่านั้น แต่สิ่งอื่นใดคือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ภูมิใจ ให้เป็นที่พึ่งประชาชนและเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น