นราธิวาส จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ รุ่นที่ 1 ระดมเยาวชนชั้นมัธยมปลายจาก 13 อำเภอพุทธ-มุสลิม

นราธิวาส จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ รุ่นที่ 1 ระดมเยาวชนชั้นมัธยมปลายจาก 13 อำเภอพุทธ-มุสลิม เน้นการเรียนรู้อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข


ณ ห้องประชุมโรงแรมอ่าวมะนาวรีสอร์ท ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นางอุษณีย์ ธุวโชต วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 จำนวน 2 รุ่นๆละ 50 คน รวม 100 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2562 โดยการนำเยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส โดยมีข้าราชการ หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 2 ศาสนา คือ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ อย่างมีความสุข เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา เกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์
2.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา รู้จักการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม 3.เพื่อให้เยาวชน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
 โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จะจัดขึ้นในลักษณะการอบรม และฝึกปฏิบัติเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ประกอบด้วยจัดกิจกรรม ดังนี้
 1.กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เข้าใจถึงหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 2.กิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัติ เพื่อลงพื้นที่เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาชุมชนคุณธรรมต้นแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ณ ชุมชนบ้านเชิงเขา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 10 โรงเรียนๆละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน
 นางอุษณี ธุวโชค วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของทุกคนที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ของเราและประเทศชาติโดยรวม
 โดยหวังว่า “โครงการเยาวชนสมานฉันท์” จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ ผลจากการอบรมจะทำให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งนำไปประพฤติปฏิบัติจนเป็นวีถีชีวิตประจำวัน.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น