นายอำเภอเมืองนราธิวาสเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ

นายอำเภอเมืองนราธิวาส เปิดโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดนราธิวาส

 นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดนราธิวาส ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านค่าย หมู่ 2  ตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ซื่งรัฐบาลมีนโยบายที่สำคัญคือการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งเริ่มจากการรวมกลุ่มของประชาชนในการจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น หรือมีปราชญ์ชาวบ้านที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้  และทักษะในการประกอบอาชีพ  ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งกระทรวงรายงาน และเห็นถึงความสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนในทุกระดับ ทั้งกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และรายงานนอกระบบ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักรายงานจังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการ “ หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ “ เป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น