จังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน ในพื้นที่อำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน ในพื้นที่อำเภอสุคิริน


ณ ศูนย์ศิลปาชีพ วัดโต๊ะโม๊ะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน 

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย  และโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุน การบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริม  และพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้บริการสาธารณสุข และรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม

สำหรับการออกปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม ตรวจวัดสายตา ให้บริการด้านจิตวิทยาคลินิก และให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร และการคมนาคมไม่สะดวก

ทั้งนี้โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสุคิริน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุคิริน รพ.สต.ร่วมเกล้า อบต.ภูเขาทอง ที่ว่าการอำเภอสุคิริน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุคิริน กรมทหารพรานที่ 11 สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุคิริน ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี                              ภาพ/ข่าว  ซาการียา  ดอเลาะ  จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น