อบต.ไสไทย จ.กระบี่ จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลไสไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน โดยมีนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีนายชญณัท ขยันการ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายณัฐวุฒิ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และ อสม.ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน เข้าร่วม มีนายประเสริฐ กูลหลัก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และนายวิมล กลับผดุง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านไสไทย เป็นวิทยากร
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ปัญหาโรคติดต่อในชุมชน เป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดหรือติดต่อ จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ อาจติดต่อระหว่าง คนสู่คน หรือ สัตว์สู่คน โดยการสัมผัสทางตรงและทางอ้อม การสูดดมหายใจ การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ หรือแม้กระทั่งผ่านตัวกลางที่เรียกว่า พาหะ หากโรคติดต่อนั้นมีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสู่ชุมชนที่มีประชากรจำนวนมาก โรคดังกล่าวก็กลายเป็นโรคระบาด ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1-7 รวมทั้งสิ้น 70 คน ได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน ได้มีความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อลดการเกิดและการระบาดของโรคติดต่อในหมู่บ้านและชุมชน และร่วมสอดส่องดูแล เฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีต่อไป

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น