จ.กระบี่ เตือนทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

จ.กระบี่ เตือนทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าขณะนี้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ เก็บกักน้ำไว้ 80% ของความจุ
           
 พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมโภช. โชติชูช่วง. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่. ได้สั่งการและประสานการปฏิบัติในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ตามข้อสั่ง กระทรวงมหาดไทย ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาภัยแล้งโดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับโครงการชลประทานกระบี่ในการบริหารจัดการและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ บูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการชลประทานกระบี่และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ในการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์แต่ละช่วงสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว. โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางต่ำกว่าร้อยละ 50 และอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยด้านการเกษตรให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ให้พิจารณาจ้างแรงงานในพื้นที่ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทดแทนการปลูกพืช. 
       ในส่วนของอำเภอ ให้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของแหล่งน้ำและเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถใช้เป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำสำหรับการบริหารจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรวมทั้งการคงสภาพเพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับเกษตรกรและประชาชนผ่านกลไกต่างๆได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ด้วย. อย่างไรก็ตาม สำ นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่รายงานว่า ในขณะนี้จังหวัดกระบี่มีฝนตกลงมาเป็นระยะ ๆ อ่างเก็บน้ำได้กักเก็บน้ำไว้ประมาณ 80 % ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของประชาชน ให้เตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ภัยแล้งไว้ด้วย โดยให้สำรวจแหล่งน้ำ ภาชนะเก็บกักน้ำ และเก็บกักน้ำสำรองไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดภาวะภัยแล้ง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และหากเกิดภัยให้ประชาชนประสานงาน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันที
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น