“โครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน” ความสำเร็จจากความร่วมมือและเครือข่ายที่แข้มแข็ง

“โครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน”ความสำเร็จจากความร่วมมือและเครือข่ายที่แข้มแข็ง
   “โครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน” เป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปลูกกล้าไม้โตเร็วให้กับชุมชน 4 อำเภอ ในจังหวัดบึงกาฬ  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. เครือข่าย และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาพลังงานของ กฟผ. โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงการแล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้ชุมชนมีอาชีพใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
         “โครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน” ได้ดำเนินการเมื่อต้นปี 2561 โดย สายงานรองผู้ว่าการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ ดำเนินการควบคู่กับภารกิจหลักของ กฟผ. คือ การผลิตไฟฟ้าให้มั่นคง เพียงพอ ควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุข ซึ่งเป้าหมายของโครงการเป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ตามนโยบายโครงการประชารัฐ และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล  โดย กฟผ.สนับสนุนการปลูกต้นไม้โตเร็วให้กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ และ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รวม 9 พื้นที่ 9 สหกรณ์ ดำเนินการเพาะปลูกต้นไม้โตเร็ว ได้แก่ ต้นกระถินเทพณรงค์ และต้นกระถินเทพา เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ประตู หน้าต่าง วงกบ และยังปลูกเป็นแนวรั้วกันลมได้ด้วย เมื่อต้นไม้โตขึ้นหลังการปลูกประมาณ 4 ปี โครงการนี้ทำให้ชุมชนมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนยางพาราและพื้นที่ว่างของชุมชน โดย กฟผ. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมสนับสนุนโครงการ โดย กฟผ.สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 4.6 ล้านบาท และ กยท. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์กระถินเทพณรงค์ และกระถินเทพา มูลค่า 341,100 บาท ทั้งนี้ ชุมชนรวม 9 สหกรณ์ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และได้นำไปปลูกในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดบึงกาฬเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอเก็บเกี่ยวผลผลิตขายเพิ่มรายได้ภายใน 4 ปี 
เพิ่มคำอธิบายภาพ

       เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานโครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโครงการ พบว่าการเพาะต้นไม้โตเร็วของชุมชนทั้ง  9 กลุ่มสหกรณ์ มีอัตราการเติบโตของต้นไม้ไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปี 2561 จังหวัดบึงกาฬได้ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้กล้าไม้จำนวนหนึ่งตายไป ซึ่ง กฟผ.ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามความเป็นจริง สิ่งที่กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการได้รับนอกจากการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าแปลงปลูกตามจำนวนต้นไม้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เข้ารับการอบรม หลักสูตรเทคนิคการเพาะกล้าไม้โตเร็ว เทคนิคการผสมดินสำหรับเพาะชำ และการดูแลบำรุงรักษากล้าไม้โตเร็วจากการยางแห่งประเทศไทย  และจากเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬด้วย
 “โครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน” ที่ กฟผ. ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) แม้จะเป็นโครงการเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้อง การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้สร้างรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ คือ ชุมชนได้กล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเป็นอาชีพใหม่ สร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่ กฟผ.ได้รับ คือ การมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ กฟผ. ให้ความสำคัญตลอดมา การสร้างเครือข่าย การพัฒนาเครือข่าย การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาพลังงานของ กฟผ. และหลังจากนี้ กฟผ. กยท.และ มก. จะยังคงติดตามให้คำปรึกษา เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นเติบโตอย่างแข็งแข็ง มีคุณภาพสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น