สตูล ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้)-คลิป

สตูล ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ สรุปภาพรวมการประชุมนวัตกรรมการศึกษา เน้นเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
       วันนี้9พ.ย. 61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการว่า จากการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน ดำเนินงานด้านการศึกษาเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาภาคที่มีกรอบแนวคิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใน 3 เรื่องหลัก คือ การประชุมพิจารณาทบทวนกรอบและแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำโครงการด้านการศึกษาของภาคใต้ ซึ่งจะมีมติให้นำไปปรับปรุงทบทวนจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับกลุ่มที่ 2 ร่วมถอดบทเรียนจากการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาให้เหมาะกับทิศทางพัฒนาภาคและบริบทของพื้นที่ โดยขอให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาในระดับอาชีวะศึกษามากขึ้น และผู้เรียนจะสามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็นการลดอัตราการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาในพื้นที่ ส่วนกลุ่มที่ 3 เน้นระดมความคิดเห็นเพื่อต่อยอดขยายผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จากโรงเรียนพื้นที่ จำนวน 10 โรงเรียน และมีกำหนดหลักการร่วมกัน ก่อนนำไปสู่การเรียนการสอนแบบในรูปแบบโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถเป็น Active Citizen พัฒนาพื้นที่ของตนเอง ก่อนนำไปขยายผลให้เต็มพื้นที่จังหวัดสตูลต่อไป
         ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้ระบบการศึกษาวางแนวทางการศึกษาแบบมีทางเลือก ซึ่งยกตัวอย่างจากเด็กที่มีความสามารถด้านกีฬา ให้สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองว่าเด็กจะมีการศึกษาเชื่อมโยงมีทางเลือกระหว่างทาง เพื่อสร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครองและสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก หรือจากอาชีวะศึกษาสู่อุดมศึกษา ซึ่งไม่ว่าจะออกทางไหนขอให้มีวิชาชีพติดตัว จะทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจจากการศึกษาที่เชื่อมโยงกัน
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น