กระบี่คนสูบบุหรี่ติดอันดับ 1 ของประเทศ ขณะคกก.ควบคุมยาสูบกระบี่รุกลดจำนวนผูเสพ และประกาศพื้นที่ชายหาดห้ามสูบบุหรี่ พร้อมมาตรการเข้มงวด

ชาวกระบี่บริโภคยาสูบสูงอันดับ 1 ของประเทศ คกก.ควบคุมยาสูบกระบี่รุกลดจำนวนผูเสพ และประกาศพื้นที่ชายหาดห้ามสูบบุหรี่ พร้อมมาตรการเข้มงวดผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บุหรี
พันตำรวจโทืหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดกระบี่
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ชั้น 2 โดยมีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดกระบี่และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ. ศ. 2560 เข้าร่วมประชุม.
ทั้งนี้สถานการณ์การบริโภคยาสูบปี 2560 จากการสำรวจเกณฑ์ จปฐ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนพบว่าประชาชนชาวกระบี่มีอัตราการบริโภคยาสูบร้อยละ 10.9 7 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 3.35 จากการจัดเก็บข้อมูลประชากรทั้งหมด 287,906 ราย. แต่จากการเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปรากฏว่าประชาชนชาวจังหวัดกระบี่บริโภคยาสูบเป็นอันดับ 1 ของประเทศร้อยละ 25 สำหรับในพื้นที่เขต 11 มี 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน จังหวัดกระบี่มีผู้เลิกสูบสูงสุดร้อยละ 23 สามารถเลิกได้เด็ดขาดไม่กลับไปสูบอีก เพียงร้อยละ 9 ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินใน 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่ การสร้างและพัฒนากลไกการควบคุมยาสูบ และเคริ่องดื่มแลกอฮอล์ การสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัย และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การช่วยให้เลิกสูบเลิกดื่มสุรา และการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ ลดแรงสนับสนุนการดื่ม ชุชนเข้ามามีส่วนร่วม และก่รบังคับใช้กฏหมาย อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ปีเดือนมกราคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบไม่พบการกระทำ พบผู้กระทำผิดขายจำหน่ายบุหรี่และแอลกอฮอล์นอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดแต่ไม่มีในเรื่องของการจำหน่ายให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนั้น ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในประเด็นของการเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรั้ และดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนด รณรงค์ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ในเทศกาลสำคัญ มีป้ายเตือนให้ประชาชนใช้นักท่องเที่ยวได้ทราบให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ . โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายหาดปลอดบุหรี่ซึ่งแต่เดิมกำหนดชายหาดพระแอะส่องดาวและข้อความขณะนี้ได้ขอขยายพื้นที่ไปที่การหาดอ่าวนางและหาดนพรัตน์ธารารมณ์เสียให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ด้วยซึ่งในการดำเนินงานส่วนนี้จะมีส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชาสัมพีนธ์ และร่สมตรวจตรา บังคับใช้กฏหมาย เพื่อให้เกิผลเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติด้วยdit[uj
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น